kohera-logo-regular.svg

Algemene voorwaarden

1. Definities

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document met als titel “Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten en/of hardware en/of software”.

Algemene (Licentie)voorwaarden van de Externe Leverancier: de algemene (licentie)voorwaarden (inclusief betalingsvoorwaarden) met betrekking tot de software en/of hardware van de Externe Dienstverlener, alsook de voorwaarden van de Externe Dienstverlener inzake de door hem verstrekte onderhoudsdiensten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, welke de Klant hierbij uitdrukkelijk aanvaardt en welke integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Diensten: de diensten die de Dienstverlener aan de Klant zal verstrekken, zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden. Deze worden steeds beheerst door deze Algemene (en de Specifieke) Voorwaarden.

Diensten in regie: diensten in regie verstrekt door de Dienstverlener aan de Klant, die aldus aan het overeengekomen tarief per uur en/of per dag aan de Klant worden gefactureerd.

Diensten tegen een vaste prijs: diensten verstrekt door de Dienstverlener waarvoor Partijen een vaste prijs overeenkwamen.

Dienstverlener:[Naam invullen], met maatschappelijke zetel te[maatschappelijke zetel], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [Antwerpen (afdeling Antwerpen)]onder nummer [ondernemingsnummer].

Producten van Derden: hardware en/of software van Externe Leverancier(s) genoemd in de Specifieke Voorwaarden, met betrekking waartoe de Dienstverlener optreedt als wederverkoper en waarop de (Licentie-)Voorwaarden van Derden volledig van toepassing zijn.

Klant: de klant genoemd in de Specifieke Voorwaarden.

Medewerkers: personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Ondernemingen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Het volgende wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de Externe Dienstverleners, gebrekkigheid van producten van de Externe Dienstverleners, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan de Dienstverlener is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers en/of hun materiaal, algemene transportproblemen en elektriciteitsstoring.

Partij(en): Dienstverlener en/of de Klant.

Externe Leveranciers: Derden, meer specifiek producenten, verkopers en/of leveranciers van de Producten van Derden genoemd in de Specifieke Voorwaarden, met inbegrip van de onderhoudsdiensten verstrekt door deze Externe Leveranciers met betrekking tot de Producten.

Project: het geheel van wederzijdse Diensten en samenwerking tussen de Partijen zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden.

Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Uitvoerder: de Medewerker(s) genoemd in de Specifieke Voorwaarden waarop Dienstverlener een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Verbonden Onderneming(en): de verbonden en geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel 1:20 en 1:21 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

2. Totstandkoming en beëindiging

Totstandkoming

2.1.            De Dienstverlener is slechts gehouden tot uitvoering van de Overeenkomst na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door beide Partijen van de bestelling van de Producten en/of Diensten van Derden.

2.2.            Indien de Dienstverlener op vraag van de Klant de bestelling vermeld in de Specifieke Voorwaarden behandelt of de Diensten en/of Producten van Derden ontvangt, voordat de Overeenkomst is ondertekend, dan geldt de behandeling van de bestelling en/of de ontvangst van de Diensten en/of Producten van Derden als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier.

Beëindiging

2.3.            Onverminderd zijn recht op schadevergoeding kan de Dienstverlener naar eigen goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een aangetekende brief:

(a)              ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag;

(b)              in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, in geval van een instabiele financiële positie of indien de Klant kennelijk onvermogend is;

(c)              Indien de Klant voor Diensten in regie de urenstaat of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden;

(d)              ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;

(e)              indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;

(f)               ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;

(g)              indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

2.4.            Elke Partij kan de Overeenkomst bovendien beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat deze door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde hersteltermijn zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de hersteltermijn van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

2.5.            De Klant ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 1794 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

2.6.            Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de geleverde Producten en/of Diensten van een Derde in ontvangst te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft de Dienstverlener het recht de ontbinding van de Overeenkomst of de nakoming ervan te eisen. De door de Dienstverlener geleden schade beloopt:
(i) ten minste 50% van de waarde van de bestelling van de Diensten of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan en (ii) de volledige aankoopprijs in geval van Producten van Derden en/of onderhoudsdiensten geleverd door een Externe Leverancier,
onverminderd het recht van de Dienstverlener om de werkelijk geleden schade aan te tonen, met alle rechtsmiddelen die daartoe kunnen worden aangewend, indien deze schade hoger is.

Gevolgen van de beëindiging

2.7.            Behoudens indien de Klant de Overeenkomst beëindigt wegens een aangetoonde grove fout of materiële tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener, zal de Klant de Dienstverlener vergoeden voor alle bestelde Producten van Derden en de op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en onderhoudsdiensten. De op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde werkuren zullen worden aangerekend tegen de geldende uurtarieven van de Dienstverlener, onverminderd de mogelijkheid van de Dienstverlener om met alle middelen rechtens een hogere werkelijke schade aan te tonen.

2.8.            Indien de Overeenkomst door één van de Partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.

3. Intellectuele rechten en licenties

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Diensten

3.1.            Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent de Dienstverlener de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door hem uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die de Klant wegens niet-nakoming de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de resultaten van de Diensten enkel gebruiken op de door Dienstverlener voorgeschreven wijze.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Producten van Derden

3.2.            De Klant neemt kennis van de licentievoorwaarden, de intellectuele eigendomsvoorwaarden en de beperkingen hierop zoals bepaald in de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier met betrekking tot de bestelde Producten van Derden, welke integraal van toepassing zijn.

3.3.            Bij eventuele inbreuken hierop is de Klant aansprakelijk ten aanzien van de Externe Leverancier. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke vordering van de Externe Leverancier tegenover de Dienstverlener wegens inbreuken op de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier om welke reden dan ook en de Klant zal de Dienstverlener volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die de Dienstverlener ten gevolge hiervan oploopt, inclusief advocatenkosten.

4. Vertrouwelijkheid

4.1.            Vertrouwelijke informatie wordt gedefinieerd als alle informatie, in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, enz.), zowel commercieel, financieel, technisch als anderszins, uitgewisseld tussen de Partijen in het kader van deze Overeenkomst, die is gemarkeerd of anderszins is aangemerkt om uitdrukkelijk of door noodzakelijke implicatie aan te tonen dat het vertrouwelijk is of eigendom is van de bekendmakende Partij of waarvan anderszins redelijkerwijs kan worden verwacht dat het vertrouwelijk is.

4.2.            De Partijen en hun Medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien mogen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toestemming van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.3.            De geheimhoudingsplicht blijft gedurende een periode van drie (3) jaar na het eind van deze Overeenkomst bestaan, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

4.4.            De volgende informatie wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie indien en voor zover dit kan worden aangetoond aan de hand van schriftelijke gegevens van de ontvangende Partij:

(a)              informatie die op legale wijze is verkregen van een derde die aan geen enkele geheimhoudingsplicht gebonden is;

(b)              informatie waar een Partij eerder al weet van had, voordat deze werd verstrek in het kader van deze Overeenkomst;

(c)              informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder daarbij inbreuk te maken op deze Overeenkomst;

(d)              informatie die openbaar is gemaakt zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;

(e)              informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing openbaar moet worden gemaakt.

4.5.            De Dienstverlener mag de Klant tevens opnemen in zijn klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR-activiteiten.

4.6.            Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen en/of Producten van Derden te verwijderen of te wijzigen.

4.7.            De Klant erkent en aanvaardt hierbij ook uitdrukkelijk de vertrouwelijkheidsclausules in de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier.

5. De uitvoeringsmodaliteiten

Algemeen

5.1.            De Dienstverlener verbindt zich ertoe (i) de Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant en/of (ii) de in de Specifieke Voorwaarden vermelde Producten van Derden en de eventueel bijhorende (onderhouds-)diensten van de Externe Leverancier te laten leveren overeenkomstig de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier. De Dienstverlener zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen die hij voordien van de Klant ontvangt. Alle daarmee verband houdende kosten komen voor rekening van de Klant.

5.2.            De Klant verklaart door de Dienstverlener volledig te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de Producten en/of Diensten van Derden (type, karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen, garanties, vereiste omgeving, kosten) alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie of integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen en de gevolgen hiervan op de reeds bestaande hard- en/of software en/of licenties welke reeds geïnstalleerd zijn bij de Klant. De Partijen komen overeen dat de Dienstverlener hiervoor niet kan aansprakelijk gesteld worden.

5.3.            Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht of openbare orde, draagt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot Producten van Derden en onderhoudsdiensten die door de Externe Leverancier worden geleverd. De Klant zal enkel contact kunnen opnemen met de Externe Leveranciers binnen de grenzen van de betreffende Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Producten van Derden en onderhoudsdiensten geleverd door de Externe Leverancier. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de levering.

5.4.            De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor vergissingen en of weglatingen in de bestelling van de Producten van Derden en/of Diensten. De Dienstverlener werd uitsluitend middels de Specifieke Voorwaarden volledig ingelicht over de behoeftes en verwachtingen van Klant. De contractuele verplichtingen van de Dienstverlener kunnen enkel en alleen uit de Specifieke Voorwaarden en onderhavige Algemene Voorwaarden worden afgeleid. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de bestellingen, de geschiktheid van de geleverde Producten van Derden en/of de Diensten om de door hem beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecialisatie of omschrijving van Diensten in de Specifieke Voorwaarden, kan de Dienstverlener onder geen voorwaarde hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

5.5.            Voor zover in de Specifieke Voorwaarden niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. De Klant wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante knowhow met betrekking tot de Producten van Derden en/of de te verlenen Diensten, en personeel beschikbaar te hebben met de nodige deskundigheid.

5.6.            Indien tijdens de duur van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant de Dienstverlener vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden.

5.7.            De Dienstverlener zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk – tijdig meedelen aan de Klant.

Plaats van uitvoering

5.8.            Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, worden de Diensten uitgevoerd in de lokalen van de Klant. De Klant zal de Dienstverlener desgevallend vrije toegang verlenen tot de werkomgeving.

5.9.            De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Medewerkers van Dienstverlener, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

5.10.         Inrichting en aanpassing van de locatie waar de Diensten zullen worden gerealiseerd, zijn ten laste van de Klant, die aansprakelijk is voor alle schade en bijkomende kosten opgelopen door Dienstverlener als gevolg van laattijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering hiervan.

Samenwerkingsplicht

5.11.         De Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door de Dienstverlener gewenste medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen Medewerkers inzet, zullen deze Medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

5.12.         De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van alle nodige en nuttige informatie en dient hiervoor voldoende tijd te reserveren.

5.13.         De vereiste medewerking van de Klant kan op sommige momenten in het Project zeer intensief zijn. De Klant dient hiermee rekening te houden tijdens het Project. De Klant dient hiervoor voldoende middelen en mensen te reserveren.

5.14.         De Dienstverlener verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van de Dienstverlener onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, laattijdige of onvolledige informatieverschaffing.

5.15.         De Klant dient Medewerkers aan te duiden die deze informatie kunnen verstrekken. De Klant dient tevens een persoon aan te duiden die in staat is de juistheid en de volledigheid van deze informatie te beoordelen en die, in geval van discussie, kan beslissen welke informatie er als regel zal worden gebruikt. De Dienstverlener gaat er steeds vanuit dat de informatie verstrekt door Medewerkers van de Klant volledig en correct is. De Klant is steeds aansprakelijk voor de door hem verstrekte informatie.

5.16.         Indien speciale inzet van Medewerkers of materiaal van de Klant benodigd is voor het Project wordt dit schriftelijk overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden. Voor zover dit nodig zou zijn dient de Klant in alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals maar niet beperkt tot, VPN en tokens, te voorzien.

5.17.         Indien het niet ter beschikking zijn van Medewerkers of materiaal van de Klant extra kosten tot gevolg heeft, inclusief maar niet beperkt tot een extra tijdsbesteding van Medewerkers van de Dienstverlener, zullen deze extra kosten aan de Klant worden gefactureerd.

5.18.         De Klant draagt zorg voor de benodigde faciliteiten voor het ontwerpen, het testen en operationeel gebruik van het te ontwikkelen informatiesysteem. Het gaat hierbij om hardware, systeemsoftware, hulpmiddelen (zoals pc’s en printers). De Uitvoerder dient via een aantal pc’s toegang te hebben tot de computer-, printer- en datafaciliteiten van de Klant.

Indien Dienstverlener dit nodig acht, dienen het systeem en de bijbehorende diensten (systeembeheer) ook buiten de normale werkuren beschikbaar te zijn.

Indien de Diensten deel uitmaken van een bredere implementatie van nieuwe informaticasystemen is de planning ten dele afhankelijk van de goede aflevering van deze andere systemen.

Onderhouds- en upgradeovereenkomst

5.19.         Indien van toepassing kan de Klant een onderhouds – en upgradeovereenkomst aangaan met de Dienstverlener en/of de Externe Leverancier met betrekking tot de geleverde Producten van Derden.

5.20.         Indien de Klant geen onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de Diensten met de Dienstverlener wenst aan te gaan zal elke interventie, na oplevering en, indien van toepassing, na de garantieperiode, op basis van de dan geldende uurtarieven worden aangerekend.

Uitvoerder

5.21.         Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet de Dienstverlener beroep op één of meerdere Uitvoerders. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal worden toegewezen voor de uitvoering van de Diensten, alsook om deze Uitvoerder naar eigen goeddunken te vervangen gedurende de duur van de Overeenkomst.

5.22.         Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

5.23.         Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan Dienstverlener te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de reeds door de Uitvoerder verstrekte Diensten te vergoeden.

5.24.         Indien de Dienstverlener het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt hij zich ertoe om voor zover redelijkerwijs mogelijk zo snel mogelijk een vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien de Dienstverlener binnen een termijn van twee (2) weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de te vervangen Uitvoerder te beëindigen.

6. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

Prijs

6.1.            De prijs voor de Producten van Derden en de Diensten wordt vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden. De Dienstverlener is in alle gevallen gerechtigd deze prijzen voor Producten van Derden en/of de onderhoudsdiensten verstrekt door de Externe Leverancier aan te passen, indien dit het gevolg is van een prijsaanpassing van zijn Externe Leveranciers of vanwege wisselkoersverschillen.

6.2.            De prijs is exclusief btw, lasten en taksen, accijnzen, transportprijzen (van de Externe Leverancier), invoerrechten en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Al deze belastingen zullen uitsluitend de financiële verantwoordelijkheid van de Klant zijn. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden is de prijs exclusief verplaatsingstijden en/of -kosten, incidentele onkosten en alle andere redelijke kosten. Al deze kosten komen voor rekening van de Klant.

6.3.            De prijs voor Diensten verstrekt door de Dienstverlener kunnen zowel in regie of tegen een vaste prijs gefactureerd worden zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden.

In het geval van Diensten tegen een vaste prijs worden deze Diensten gefactureerd op basis van een vaste prijs zoals gespecificeerd in de Specifieke Voorwaarden.

In geval van Diensten in regie worden deze Diensten gefactureerd op basis van het dag-/uurtarief vermeld in de Specifieke Voorwaarden, vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde dagen/uren. Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal een minimuminterventie minstens vier (4) uur bedragen. Eventuele inschattingen in o.a. prijsoffertes van de Dienstverlener zijn louter indicatief.

Facturatie

 1. Facturatie van Diensten tegen een vaste prijs

6.4.            De Klant verbindt zich ertoe bij ondertekening van de Specifieke Voorwaarden een voorschot van 20% van de prijs te betalen voor de bestelde Producten van Derden als voor Diensten op basis van een Vaste Prijs. De Dienstverlener is slechts aan de uitvoering gebonden wanneer voormeld voorschot is betaald.

6.5.            Het openstaande saldo voor Producten van Derden en/of Diensten tegen een vaste prijs wordt door Dienstverlener maandelijks gefactureerd, tenzij in de Specifieke Voorwaarden een ander betalingsschema is overeengekomen.

 1. Facturatie van onderhoudsdiensten

6.6.            Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden worden de onderhoudsdiensten van de Externe Leverancier van de Producten van Derden jaarlijks gefactureerd.

 1. Facturatie van Diensten in regie

6.7.            Indien de Diensten in regie slechts één (1) maand duren, zal de Dienstverlener deze aan de Klant factureren wanneer de Diensten volledig zijn verstrekt. Bestrijken de Diensten in regie een periode langer dan één (1) maand, dan zal de Dienstverlener iedere maand de door hem gepresteerde Diensten aan de Klant factureren, op basis van een dag-/uurtarief, zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden.

Algemene betalingsmodaliteiten (van toepassing op diensten in regie en diensten tegen een vaste prijs)

6.8.            De Dienstverlener zal alle redelijke maatregelen nemen om de Diensten uit te voeren in overeenstemming met het werkschema van de Klant. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, wordt uitgegaan van een werkschema van 38 uur per week. Indien er sprake is van meer dan 38 uur per week worden volgende verhogingen gehanteerd (niet gecumuleerd):

 • prestaties > 38 uur/week: + 50%;
 • prestaties > 7,6 uur/dag: + 50%;
 • prestaties tussen 22:00 en 07:00 uur: + 100%;
 • prestaties op zaterdag: +50%;
 • prestaties op zondag of wettelijke feestdagen: + 100%.

6.9.            Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, zal de Uitvoerder zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord, door middel van timesheets of enig ander systeem voor tijdsregistratie overeengekomen tussen de Partijen.

6.10.         De prijzen voor de Diensten (tegen een Vaste Prijs en in Regie) kunnen jaarlijks op 1 januari door de Dienstverlener worden aangepast op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index /Aanvangsindex))

Waarvoor volgende definities gelden:

 • Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
 • Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
 • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

6.11.         Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen de Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

6.12.         Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Aanpassing van de betalingstermijn in de Specifieke Voorwaarden is enkel mogelijk indien de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier een kortere betalingstermijn voorschrijven.

6.13.         Indien een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan niet schriftelijk is geprotesteerd, houdt dit de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Producten van Derden, de eventueel bijbehorende onderhoudsovereenkomsten en/of Diensten in.

6.14.         Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2 augustus 2002, Belgisch Staatsblad 7 augustus 2002), vermeerderd met 3%. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

6.15.         Ingeval van laattijdige betaling van een factuur:

(i)                          heeft de Dienstverlener het recht om het factuurbedrag bij wijze van compensatie te verhogen met 15%;

(ii)              zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;

(iii)             zijn alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en

(iv)             heeft de Dienstverlener het recht om al zijn Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

6.16.         De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.17.         De Dienstverlener behoudt de eigendom voor de geleverde Producten van Derden, totdat de Klant de factuur volledig betaald heeft, inclusief rente en schadebeding.

6.18.         De Dienstverlener is gerechtigd zijn verbintenissen automatisch op te schorten door een loutere kennisgeving te versturen aan de Klant per aangetekend schrijven, indien de Klant zijn verbintenissen uit deze Overeenkomst niet nakomt, zo kan de Dienstverlener de geleverde dienstverlening opschorten en/of hard- en/of software buiten werking stellen.

6.19.         Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Dienstverlener aanleiding geeft, mag de Dienstverlener, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door de Dienstverlener gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Diensten en mag de Dienstverlener de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

6.22. De Klant garandeert en vrijwaart de Dienstverlener voor elke vordering van de Externe Leverancier tegen de Dienstverlener wegens onbetaalde facturen van de Externe Leverancier van de Producten van Derden en/of bijbehorende onderhoudsdiensten om welke reden dan ook en de Klant zal de Dienstverlener volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven die de Dienstverlener ten gevolge hiervan oploopt, inclusief zijn advocatenkosten.

7. Levering, risico- en eigendomsoverdracht en aanvaarding

7.1.            De leveringstermijnen die – desgevallend per onderdeel – in de Specifieke Voorwaarden werden vermeld, zijn louter indicatief en niet bindend voor de Dienstverlener, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Dienstverlener gaat, behoudens ingeval Partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijken in de Specifieke Voorwaarden, enkel de inspanningsverbintenis aan elk onderdeel zo snel mogelijk na afwerking op te leveren. Deelleveringen zijn toegestaan. De gedeeltelijke levering van de bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Producten van Derden en/of Diensten rechtvaardigen.

7.2.            Iedere vertraging veroorzaakt door een vertraging in het aanleveren van noodzakelijke informatie en/of noodzakelijke hard- of software infrastructuur door de Klant of derde valt buiten de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener. Bijgevolg kan de Klant in een dergelijk geval niet overgaan tot ontbinding van de Overeenkomst.

7.3.            Behoudens indien anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden worden alle Producten van Derden rechtstreeks door de betreffende Externe Leverancier geleverd bij de Klant en/of een door de Klant aangeduide locatie. De Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier in verband met de levering en tarieven zijn rechtstreeks van toepassing voor de Klant. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Producten van Derden geleverd door de Externe Leverancier.

7.4.            De Klant staat in voor de toegankelijkheid van de gebouwen waarin de levering moet plaatsvinden en, indien nodig, de aanvraag van parkeerborden. Alle extra kosten (zoals onder meer extra inzet mensen, ladderlift,…) ingevolge niet-toegankelijkheid van de gebouwen zijn ten laste van de Klant.

7.5.            Indien van toepassing zal de Klant instaan voor de aanvraag van een eventuele stedenbouwkundige vergunning en de aanstelling van een architect en/of expert en veiligheidsvoorschriften. Indien er een bouwvergunning nodig zou zijn voor de uitvoering van de bestelling (de Klant richt zich hiervoor tot de technische diensten van de Gemeente), dan dient de Klant dit voor de ondertekening van de Specifieke Voorwaarden mee te delen en de bouwvergunning voor aanvang van de werken te bezorgen aan de Dienstverlener. Indien de Klant geen melding heeft gemaakt van een bouwvergunning en/of er geen verkrijgt, heeft de Dienstverlener het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder rekening te moeten houden met een opzegtermijn en zonder verdere schadevergoeding te moeten betalen.

7.6.            Indien van toepassing zal de Klant een passende installatieplaats voor de Producten van Derden ter beschikking stellen die voldoet aan alle technische en wettelijke voorschriften, zoals onder meer de stevigheid en stabiliteit van het gebouw en de voorwaarden van de Externe Leverancier. De Klant zal hiervoor de nodige studies laten uitvoeren en ontslaat en vrijwaart de Dienstverlener voor enige aansprakelijkheid ter zake.

7.7.            De risico’s verbonden aan de geleverde Diensten en/of Producten van Derden gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering. De leveringsvoorwaarden van de Externe Leverancier zijn rechtstreeks van toepassing op Klant.

7.8.            De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten van Derden en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en goed onderhouden plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvoorwaarden die gangbaar zijn in de sector. De Klant dient deze Producten van Derden op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip, doch niet uitsluitend elke vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de betreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan de Dienstverlener voorleggen.

7.9.            De Klant zal elke derde die bewarend beslag en/of uitvoerend beslag wenst te leggen op de geleverde Producten van Derden zo spoedig mogelijk en uiterlijk op het ogenblik van het leggen van het beslag op de hoogte brengen van het bestaan van het eigendomsvoorbehoud. De Klant zal de Dienstverlener onverwijld op de hoogte brengen van elk voornemen van een derde om beslag te leggen op de Producten van Derden.

7.10.         Alle bijkomende kosten voor het weghalen van de Producten van Derden bij niet-betaling door de Klant vallen ten laste van de Klant en zullen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar zijn, evenals de kosten voor opslag van de Producten van Derden, indien de Klant weigert of verzuimt om de Producten van Derden in ontvangst te nemen.

8. Specifieke bepalingen die alleen van toepassing zijn op Diensten die worden verstrekt tegen een vaste prijs

Aanvaarding

8.1.            Indien er in de Specifieke Voorwaarden een aanvaardingstest is voorzien voor de Diensten tegen een Vaste Prijs, is de Klant zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het uitvoeren van deze test, en dit in overleg met de Dienstverlener en in overeenstemming met de bepalingen en het tijdschema in de Specifieke Voorwaarden.

8.2.            Indien deze aanvaardingstest, die steeds verplicht moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van de Uitvoerder van de Dienstverlener gedeeltelijk of geheel slaagt, zal het betreffende onderdeel van de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant. Indien de aanvaardingstest niet tijdig wordt uitgevoerd, worden de prestaties geacht te zijn aanvaard door de Klant. Gedurende de testperiode is het de Klant niet toegestaan de Diensten en/of Producten van Derden voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

8.3.            De Klant zal een contactpersoon aanstellen en die verantwoordelijk is voor de aanvaarding van elk onderdeel van de Diensten tegen een Vaste Prijs.

8.4.            Indien geen aanvaardingstest werd voorzien, aanvaardt de Klant de Diensten en/of de Producten van Derden in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Het in gebruik nemen en/of in productie stellen van (i) de Diensten tegen een Vaste Prijs en/of (ii) het resultaat van de Diensten tegen een Vaste Prijs door de Klant houdt eveneens een volledige aanvaarding in.

8.5.            Bij de aanvaarding zal worden beoordeeld of de uitdrukkelijk overeengekomen geleverde prestaties voldoen aan de Specifieke Voorwaarden. Er kunnen maar criteria ter aanvaarding worden toegevoegd voor zover deze vooraf schriftelijk door beide Partijen werden goedgekeurd.

8.6.            Er zijn drie soorten aanvaarding:

(a)    een onvoorwaardelijke aanvaarding;

(b)    een voorwaardelijke aanvaarding; of

(c)     een onvoorwaardelijke niet-aanvaarding.

De voorwaardelijke aanvaarding dient te worden aangevuld met een lijst met opmerkingen die de Klant heeft over de ter aanvaarding voorgelegde Diensten. Na aanpassing en oplossing van deze punten of na weerlegging van de gegeven opmerkingen door de Dienstverlener, worden de prestaties opnieuw ter beoordeling voorgelegd en bij gebreke van geschreven bericht binnen de vijf (5) werkdagen als geaccepteerd beschouwd.

Bij de onvoorwaardelijke niet-aanvaarding dient een duidelijke omschrijving van de gegronde redenen voor de niet-aanvaarding te worden gevoegd. Na aanpassing door de Dienstverlener rekening houdend met deze punten heeft de Dienstverlener alsnog het recht om aanvaarding van de Klant te bekomen.

8.7.            De Partijen erkennen dat het essentieel is dat tijdig kennis wordt gegeven van tekortkomingen in de Diensten, om op die manier bijsturing in een zo vroeg mogelijk stadium mogelijk te maken. Niet-tijdige beoordeling en aanvaarding leidt automatisch tot extra kosten die zullen worden behandeld als een aanpassingsaanvraag, onverminderd het recht van de Dienstverlener om de Klant aan te spreken voor alle directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Stuurgroep

8.8.            Indien de Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal tijdens het Project periodiek een Stuurgroep samenkomen. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de werkzaamheden, het bijsturen van de projectopdracht en het begeleiden van het projectteam bij strategische beslissingen.

8.9.            Deze Stuurgroep bestaat minstens uit de volgende kernleden:

 1. een vertegenwoordiger van de gebruikers;
 2. een gemandateerd projectleider in hoofde van de Klant;
 3. een projectleider in hoofde van de Dienstverlener.

De Stuurgroep kan op elk moment andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.

8.10.         Binnen het kader van de Overeenkomst heeft enkel deze Stuurgroep beslissingskracht om eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van de Producten van Derden en/of Diensten goed te keuren. Om een vlotte voortgang van het Project te verzekeren mandateren beide Partijen één persoon die eventuele dringende beslissingen kan nemen namens de Klant en Dienstverlener zonder voorafgaand te moeten overleggen met de Stuurgroep. Deze personen kunnen tevens de Stuurgroep buiten de normale kalender samenroepen om specifieke punten te bespreken en eventuele beslissingen te forceren.

De Stuurgroep dient alle voorgestelde veranderingen en/of uitbreidingen volgens hieronder beschreven veranderingsprocedure te beoordelen en eventueel goed te keuren.

8.11.         Beslissingen van de Stuurgroep, ondertekend door gevolmachtigde personen van beide Partijen, worden als bindende addenda bij de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden beschouwd.

8.12.         De Dienstverlener dient op elke Stuurgroep de voortgang van het Project met de leden te bespreken en eventuele probleemgebieden, knelpunten en opties voor te leggen aan de vergadering.

Wijzigingsprocedure

8.13.         Alle wijzigingen van en/of aanvullingen op de oorspronkelijke specificaties en wijzigingen van de randomstandigheden van de Diensten vallen onder deze bepalingen. Een bedoelde wijziging is, onder meer, een duidelijke wijziging in de werkomstandigheden van het projectteam die een bewezen productieverlies tot gevolg heeft.

8.14.         Indien de Klant een wijziging van of aanvulling wenst op de specificaties zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal dit via deze wijzigingsprocedure geformaliseerd worden. Dit gebeurt eveneens als de criteria waaraan de Diensten moeten voldoen zoals voorzien in de Specifieke Voorwaarden gewijzigd worden door de Klant.

8.15.         De wijzigingsprocedure houdt in dat eerst de wijziging van de specificaties of de opdracht beschreven wordt en dat vervolgens ingeschat wordt wat de gevolgen zijn voor de omvang en de doorlooptijd van het Project.

Naast goedkeuring van de documenten waarin de gewijzigde specificatie beschreven wordt, zal de Klant eveneens de nieuwe begroting moeten goedkeuren in de vorm van een Addendum bij de Specifieke Voorwaarden.

8.16.         De tijd die nodig is voor deze activiteiten en Diensten wordt op uurbasis gefactureerd aan de Klant volgens de geldende tarieven van de Dienstverlener. Deze tijd zal door de projectmanager van de Dienstverlener op voorhand bepaald worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Klant. Het toelaten dat de Dienstverlener aanvat met deze bijkomende activiteiten en Diensten, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant en als toestemming van de Klant om deze activiteiten en Diensten te factureren.

8.17.         Een wijziging wordt uitgevoerd na opdracht daartoe van de Klant.

8.18.         Een wijzigingsvoorstel bevat de volgende elementen:

 • een omschrijving van de wijziging;
 • de indiener en de datum van het verzoek tot wijziging;
 • de reden van wijziging;
 • een eventuele inschatting van de tijd die nodig is om de impact en gevolgen van de wijziging te bepalen;
 • de eventuele goedkeuring van de inschatting onder punt 4;
 • een volledige omschrijving van de wijziging, inclusief specificaties en gebruiksmogelijkheden;
 • indien van toepassing de meer-/minderprijs van de wijziging;
 • een tijdsschema voor het implementeren en eventueel testen van de wijziging;
 • indien van toepassing een betalingsschema;
 • de eventuele gevolgen voor andere onderdelen van het project;
 • ruimte voor ondertekening door de Klant en de Dienstverlener.

8.19.         Situaties en randvoorwaarden die onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen, zoals onder meer het verschaffen van opleidingen aan Uitvoerders, en die aanleiding geven tot extra inspanningen zullen extra worden gefactureerd aan de Klant.

Garantie
8.20.         Ingeval van levering van Producten van Derden neemt de Klant ook uitdrukkelijk kennis van de garantiebepalingen in de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier, welke uitsluitend van toepassing zijn. De Klant erkent dat de Dienstverlener niet gehouden kan zijn tot enige garantieverplichtingen met betrekking tot de geleverde Producten van Derden.

8.21.         Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Dienstverlener niet verplicht retourzendingen wegens gebreken in de garantieperiode van de Klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert geenszins erkenning door de Dienstverlener van de door Klant opgegeven grond voor de retourzending wegens gebreken in de garantieperiode. Het risico van retour gezonden Producten van Derden blijft berusten bij de Klant. Na de garantieperiode kan de Dienstverlener en/of Externe Leverancier niet meer aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken.
Indien en voor zover uitdrukkelijk door de Partijen werd overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden dat er een garantie wordt geboden, zullen volgende bepalingen gelden:

8.22.         De Dienstverlener garandeert dat de Diensten tegen een Vaste Prijs worden geleverd conform de geldende normen in de sector die op dat ogenblik van toepassing zijn en inhoudelijk aan de vereisten zullen voldoen die in de Specifieke Voorwaarden zijn omschreven en dit gedurende een periode van de helft van de voorziene ontwikkelingstijd met een maximum van drie (3) maanden ingaand vanaf de levering, op voorwaarde dat enige gebreken binnen deze termijn worden gemeld conform het bepaalde in dit artikel.

8.23.         In het geval de geleverde Diensten niet voldoen aan bovengenoemde garantie bestaat de enige verbintenis van de Dienstverlener erin redelijke inspanningen te leveren om de tekortkoming recht te zetten of in de vervanging van het betreffende onderdeel te voorzien – naar keuze van de Dienstverlener.

8.24.         Herstellingen worden enkel gratis uitgevoerd voor Diensten tegen een vaste prijs. In geval van Diensten in regie zal de Dienstverlener de herstelkosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. De Dienstverlener kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de Klant of van andere niet aan de Dienstverlener toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de eventueel overeengekomen aanvaardingstest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt, indien de Klant zonder schriftelijke toestemming van de Dienstverlener wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

8.25.         Deze garantie geldt enkel voor de door de Dienstverlener of in opdracht van de Dienstverlener ontwikkelde software zoals omschreven in de Projectorder. Op niet door de Dienstverlener ontwikkelde software en/of softwarelicenties en/of hardware, is enkel de garantie verleend door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler van toepassing.

8.26.         Alle wijzigingen die worden aangebracht tijdens de garantieperiode zijn inbegrepen in deze garantie.

8.27.         Indien een garantieperiode is overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden voor de Diensten tegen een Vaste Prijs, zal de Klant vermeende onvolkomenheden met betrekking tot de door de Dienstverlener geleverde Diensten binnen de garantieperiode zo spoedig mogelijk en op straffe van verval binnen de zeven (7) dagen schriftelijk en gedetailleerd rapporteren na de vaststelling van deze onvolkomenheden.

8.28.         Indien sprake is van garantieaanspraken in de Specifieke Voorwaarden heeft de Dienstverlener, en hebben diens aangestelden of onderaannemers het recht om de geleverde Diensten tegen een Vaste Prijs te testen of te inspecteren. De Klant zal alle vereiste medewerking verlenen om de Dienstverlener, diens aangestelden of onderaannemers toe te laten zijn/hun verbintenissen na te komen.

8.29.         Gelet op het technisch karakter van computerprogramma ‘s, kan de Dienstverlener geen ononderbroken werking garanderen. Daarenboven, gelet op de aard van ieder informaticaprogramma, wordt toegegeven en door de Klant eveneens erkend, dat het niet mogelijk is volgens de huidige staat van de techniek en kennis, te garanderen dat bepaalde software vrij zal zijn van iedere fout of bug of nog dat deze in alle omstandigheden zal functioneren conform aan wat was overeengekomen of voorzien.

8.30.         De Dienstverlener garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, tenzij voornoemde taken uitdrukkelijk zijn voorzien in de Specifieke Voorwaarden en/of de beschrijving van de functionele specificaties.

8.31.         De volgende zaken worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten als gevolg van enige oorzaak vreemd aan de geleverde Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid van de Klant of zijn aangestelden; brand; elektriciteitsstoornissen; ongevallen; gebruik in stoffige omgeving; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de Klant van lokaalspecificaties;

 • elke herstelling of onderhoud, aanpassing of wijziging uitgevoerd door personen die geen personeelsleden en/of onderaannemers van de Dienstverlener zijn zonder toestemming van de Dienstverlener. In dit geval draagt de Klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;

 • overmacht;

 • herstel van databestanden;

 • niet aangepaste infrastructuur (hardware, software,…) van de Klant en/of onregelmatige werking ervan en meer algemeen schade veroorzaakt door materiaal en/of software die niet door de Dienstverlener werd geleverd;

Voor Diensten in regie of wanneer de Partijen geen garantie in de Specifieke Voorwaarden overeenkwamen, wordt geen garantie gegeven. Deze Diensten worden geleverd ‘in de zich alsdan bevindende staat’ met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

8.32.         In het algemeen is het bepaalde in artikel 8 niet van toepassing op Diensten verstrekt in regie.

9. Relatie tussen de Partijen

9.1.            De Dienstverlener voert deze Overeenkomst in alle vrijheid en onafhankelijkheid uit. Noch tussen Dienstverlener en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerder(s) waarop de Dienstverlener een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. De Dienstverlener draagt in geen geval enig werkgeversgezag op zijn werknemers over aan de Klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

9.2.            De Partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden doorgevoerd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Partijen verbinden ertoe de bepalingen van deze wetten na te leven.

9.3.            De Klant mag dan ook geen andere instructies aan de werknemers van de Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet) geven dan de in deze Overeenkomst genoemde aanwijzingen met betrekking tot gedrags- en veiligheidsnormen, tijdmanagement, de in deze Overeenkomst genoemde geldende beleidsnormen en procedures van de Klant dan wel de werkzaamheden die door deze werknemers worden uitgevoerd.

9.4.            De Klant is niet bevoegd om beslissingen te nemen inzake:

 • het aanwervingsproces;
 • het vergoedingspakket (definitie van salarissen en emolumenten, vergoeding van onkosten, etc.);
 • disciplinaire aangelegenheden;
 • training en het beleid met betrekking tot opleiding (met uitzondering van deze aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten);
 • ontslag en gerelateerd beleid;
 • beheer van aanwezigheden en afwezigheid van werk (vakantie, ziekteverlof en andere vormen van afwezigheid);
 • dienstverbanden en aspecten van organisatie die betrekking hebben op werknemers van de Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet).

9.5.            Alle eventuele instructies die door de Klant aan de werknemers van Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop de Dienstverlener beroep doet) worden gegeven inzake de uit te voeren werkzaamheden dienen strikt beperkt te blijven tot de operationele en technische aspecten van de levering van de Diensten, mogen in geen geval neerkomen op de autoriteit van een werkgever en dienen louter betrekking te hebben op het volgende:

 • planning van te leveren Diensten;
 • tijdsbestek waarin de Diensten moeten worden geleverd, indien van toepassing;
 • processen en procedures van de Klant zoals deze door de Partijen zijn overeengekomen en bij de levering van de Diensten in acht moeten worden genomen (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- of toegangsregels);
 • toegang tot locaties en faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten;
 • gebruik van materiaal, infrastructuur, gereedschap of faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten.

In geval van twijfel dienen de Partijen te overleggen over de toepasbaarheid van een instructie van de Klant.

9.6.            De Specifieke Voorwaarden kunnen meer specifieke details bevatten over de instructies die door de Klant kunnen worden gegeven. Deze lijst kan te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.

9.7.            De Klant zal de Dienstverlener vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

10.1.         De aansprakelijkheid van de Dienstverlener vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die naar behoren moet worden aangetoond door de Klant.

10.2.         Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Diensten als gevolg waarvan de schade is ontstaan (exclusief btw). Indien de Overeenkomst over verschillende jaren zou lopen kan de Dienstverlener voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de bestelling (exclusief btw) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke Diensten (exclusief btw) overschrijden. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant en/of een derde zal de Dienstverlener ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele basis.

10.3.         De Klant dient de Dienstverlener zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die enige aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondervindt en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde de Dienstverlener in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen een redelijke termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt de Dienstverlener zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan de Dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden.

10.4.         In geen geval zal de Dienstverlener aansprakelijk zijn voor (i) indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van Klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het Product en/of het resultaat van de Diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door Producten van een Derde Partij of software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

10.5.         De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedrieglijke fout door de Dienstverlener.

10.6.         Indien de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Dienstverlener vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door de Dienstverlener geleverde Diensten.

10.7.         De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor een vordering inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op:

(a)          gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die de Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld; of

(b)          informatie, ontwerpen, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door de Dienstverlener werd(en) ontwikkeld.

10.8.         Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval de Dienstverlener door de Klant werd ingelicht over het bestaan van een reëel risico op schade. De Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling van het risico inhoudt.

10.9.         Het bepaalde in dit artikel alsook alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van de Medewerkers van de Dienstverlener en de met hem Verbonden Ondernemingen.

10.10.      Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures om op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-upkopieën van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan de Dienstverlener enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

10.11.      Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het installeren van anti- virusprogramma’s indien dit uitdrukkelijk in de Projectorder werd besteld. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de Klant en de gevolgen daarvan.

10.12.      De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (waaronder, maar niet beperkt tot hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11.1                     Elke Partij dient te allen tijde zijn respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst zouden worden verwerkt. De Klant verbindt zich ertoe de Dienstverlener en Uitvoerder geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst, behoudens wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De Klant verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Dienstverlener krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Dienstverlener als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alle kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de Klant.
 
11.2.                  De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Dienstverlener en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.
 
11.3.         Met betrekking tot de Producten van Derden neemt de Klant kennis van de toepasselijke Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier, waaronder de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die volledig en rechtstreeks op de Klant van toepassing zijn. De Dienstverlener draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens betreffende door de Externe Leverancier geleverde Producten van Derden.

12. Overmacht

12.1.         Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

12.2.         Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

13.   Non-solicitation

13.1.         De Klant gaat ermee akkoord niet actief de Medewerkers van Dienstverlener, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten, te benaderen met het oog op het engageren, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.2.         Indien de Klant een Medewerker van de Dienstverlener contracteert, aanwerft of gebruikmaakt van de Diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan de Dienstverlener dat het equivalent is aan zes maandbezoldigingen /maandvergoedingen van die Medewerker. Deze som is dan betaalbaar op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of op de datum waarop voor het van zijn diensten gebruik werd gemaakt.

13.3.         De Klant verbindt zich ertoe om de verbintenissen uit hoofde van artikel 13.1 en 13.2 van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan de derden waarmee hij samenwerkt en/of overeenkomsten sluit, resp. heeft gesloten. De Klant maakt zich sterk dat deze derden geen Medewerkers van de Dienstverlener zullen benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

14. Algemene bepalingen

14.1.         De onderhavige Overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. De onderhavige Overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

14.2.         De Klant verklaart dat hij alle toepasselijke import- en exportregelingen zal naleven. Bovendien vrijwaart de Klant de Dienstverlener van iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van toepasselijke import- of exportregelingen. De Klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de Dienstverlener, wordt in geval van import of export van de Producten van Derden geacht de exporteur en/of importeur te zijn.

14.3.         In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van onderhavige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de Klant met betrekking tot de geleverde Diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van de schadeveroorzakende gebeurtenis die aanleiding gaf tot die vordering.

14.4.         Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is de Dienstverlener ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met hem Verbonden Onderneming zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

14.5.         De Dienstverlener kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

14.6.         De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

14.7.         Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Indien een Partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van rechten of aanspraken onder deze Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht onder deze Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

14.8.         Behoudens andersluidend beding zullen alle in de Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van de Partijen.

14.9.         Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Specifieke Voorwaarden en de Algemene (Licentie-)voorwaarden van de Externe Leverancier de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier en ze te aanvaarden. De Klant kan niet meer rechten putten uit de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier dan deze die erin vervat zijn. De Klant zal de Dienstverlener volledig vrijwaren voor alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die de Dienstverlener kan lijden of oplopen als gevolg van een inbreuk op de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier en de daaruit vloeiende vorderingen.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Afwijkingen aangaande de Algemene (Licentie-)voorwaarden van de Externe Leverancier zijn in principe niet mogelijk.

Ingeval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Algemene (Licentie-)voorwaarden van de Externe Leverancier, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden en de Algemene (Licentie-)voorwaarden van de Externe Leverancier op de Specifieke Voorwaarden.

Indien en voor zover de Algemene (Licentie-)Voorwaarden van de Externe Leverancier in de verhouding tussen Klant en Externe Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene en Specifieke Voorwaarden onverkort.

14.10.      De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anderszins bepalen.

14.11.      Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie krachtens deze Overeenkomst (uitgezonderd de dagelijkse operationele communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere gebruikelijk wijze van communicatie overeengekomen tussen de Partijen.

14.12.      Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

14.13.       Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag de Dienstverlener deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan,…), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In het geval een ondertekend exemplaar van de Overeenkomst verstuurd wordt via e-mail middels een “.pdf”- of “jpeg”-gegevensbestand of via een andere exacte kopie, zal de handtekening erin een geldige en bindende verbintenis creëren in hoofde van de ondertekenaar (of in wiens naam en voor wiens rekening de handtekening werd geplaatst) met dezelfde waarde, kracht en effect alsof ze origineel was.

14.14.      De titels en opdelingen in deze Overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of toepasselijkheid van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.